Comparteix:

Política i objectius de qualitat de l'FME

La Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) considera necessari garantir un alt nivell de qualitat de la oferta formativa de la que n’és responsable i dels agents que hi formin part, impulsant una cultura de millora contínua i la revisió permanent dels processos. 

Els objectius que es volen assolir per garantir l’alt nivell de qualitat són les següents:

 • Vetllar per una formació dirigida cap a l’excel·lència, garantint una oferta acadèmica d’acord amb les necessitats i expectatives de l’estudiantat i de la societat en general.
 • Determinar els criteris de garantia de qualitat, establint estratègies de millora contínua i dur a terme les accions preventives i correctives necessàries.
 • Respondre al compromís de satisfacció de les necessitats i expectatives dels diferents grups d’interès vinculats a la facultat.
 • Facilitar el procés d’acreditació de les titulacions implantades.
 • Proporcionar el recolzament adequat al professorat, al personal d’administració i serveis i a l’estudiantat, per tal que puguin exercir les seves competències satisfactòriament.
 • Promoure que la política de qualitat sigui coneguda, entesa i compartida per tots els grups d’interès vinculats a la facultat.
 • Promoure la implicació del diferents grups d’interès en les polítiques de qualitat de la facultat.

El Sistema de Garantia Intern de la Qualitat (SGIQ) és el mecanisme que l’FME té per garantir l’assoliment d’aquests objectius associats a la qualitat

El SGIQ de l’FME s’ha dissenyat seguint les directrius establertes per les agències de qualitat ANECA, AQU i ACSUG en el seu programa AUDIT i respecta els principis de legalitat i publicitat, transparència i participació. El SGIQ de l’FME el configuren vint-i-un processos. La descripció detallada de cadascun d’aquests processos es presenta en l’apartat https://fme.upc.edu/ca/la-facultat/qualitat/SGIQ.

 Les funcions principals del SGIQ de l’FME són:

 • Proposar la planificació anual del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat i fer-ne el seguiment.
 • Tenir cura de la implementació i del seguiment de les actuacions previstes per a l'assegurament de la qualitat.
 • Elaborar i actualitzar els diferents informes relacionats amb la qualitat.
 • Revisar i actualitzar, de manera anual, el seguiment intern dels diferents  processos associats a les directrius del SGIQ.

 

Barcelona, maig de 2024

Jordi Guàrdia
Degà de l’FME