Vés al contingut (premeu Retorn)

Estudiants visitants

Són estudiants visitants els qui s’incorporen en un ensenyament oficial de la UPC per cursar una part dels estudis amb efectes acadèmics i no ho fan en el marc de cap programa de mobilitat o cap conveni que estableixi la gratuïtat de la matrícula al centre de destí.
L’estudiant que accedeix a uns estudis de la UPC com estudiant visitant pot cursar un màxim de 30 ECTS de la titulació, atès que aquest és també el màxim de crèdits que es podrà reconèixer al seu expedient si posteriorment l’estudiant és admès com estudiant oficial en la mateixa titulació. Mentre això no succeeix, els estudiants visitants no es consideren estudiants de la UPC.
No poden ser admesos com a visitants aquells estudiants que estiguin afectats per la normativa de permanència de la UPC.
Els efectes acadèmics esmentats són el dret a l’avaluació i el dret a obtenir una certificació acreditativa.

Procediment de sol·licitud

Lliurar a Secretaria en els terminis previstos al calendari, la següent documentació:

1. Full de sol·licitud, complimentada, signada i segellada per la universitat d'origen:

2. DNI/NIE/ Passaport  

3. Expedient acadèmic de la universitat d'origen

4. Foto carnet amb fons blanc, amb mida estàndard foto carnet DNI.

Preus de matrícula

El règim econòmic que s’ha d’aplicar a aquests estudiants es regula a través d’un acord de la Comissió Econòmica del Consell Social per a cada any acadèmic.

El preu de la matrícula dels estudiants visitants es calcularà segons el nombre de crèdits a
cursar. Aquest preu és per al curs 2017/2018 de 143,08 euros per crèdit.

Serveis administratius: Els estudiants visitants no abonaran cap import en concepte de
serveis administratius: despeses de matriculació i d’expedient acadèmic, serveis específics,
de suport a l’aprenentatge, expedició de certificacions acadèmiques i certificats o diplomes
propis de la titulació.

Règim d’exempcions, bonificacions i recàrrecs: Els estudiants visitants no estaran
subjectes a cap recàrrec per repetició d’assignatures, ni tampoc a cap de les exempcions i
bonificacions previstes al Decret de la Generalitat de Catalunya pel qual es fixen cada any
els preus de la prestació de serveis acadèmics a les universitats públiques.

Règim de devolució de l’import de la matrícula: La devolució de l’import de la matrícula es
farà en els supòsits definits a l’apartat corresponent del pressupost de la UPC.

Marc Normatiu