Comparteix:

Places d'accés al Grau en Matemàtiques amb simultaneïtat o per canvi d'estudis/centre

Amb simultaneïtat amb altres estudis universitaris

Marc normatiu

Veieu article 1.1.D de la Normativa Acadèmica dels estudis de Grau   

Quan un estudiant vol compaginar diferents estudis, ha d’aconseguir la plaça mitjançant el procés de preinscripció universitària de la Generalitat.

En el cas dels estudiants procedents d’altres universitats, és necessari, per simultaniejar els estudis, que presentin la sol·licitud del trasllat d’expedient per simultaneïtat de la universitat o centre d’origen, -excepte si aquesta institució no el tramita- abans de matricular a l'FME.

En el cas dels estudiants procedents de la mateixa UPC, és imprescindible que hagin fet el tràmit intern de sol·licitud de la simultaneïtat abans de matricular a l'FME.

Per canvi d'estudis o centre

Marc normatiu

Als seus articles 1.1.B i 1.1.C, la Normativa Acadèmica dels estudis de Grau, contempla l’accés directe per canvi de centre i/o d’estudis universitaris oficials espanyols o estrangers sense haver d’obtenir-ne plaça pel procés de la preinscripció universitària de la Generalitat. Aquest accés implica en tots els casos el tancament de l'expedient d'origen.

També poden sol·licitar l'admissió per aquesta via els estudiants que no hagin obtingut l'homologació o equivalència dels seus títols universitaris obtinguts a l'estranger i puguin convalidar un mínim de 30 ECTS corresponents a assignatures obligatòries. En cas contrari, s'ha de demanar l'admissió mitjançant el portal de preinscripció universitària de la Generalitat.

Requisits i condicions

Poden accedir per aquesta via
 • aquells estudiants als quals se’ls pugui reconèixer un mínim de 30 ECTS corresponents a assignatures obligatòries. 
 • no estar afectat per les normes de permanència als estudis d'origen.
 • En cap cas es reconeix el TFG (Treball Fi de Grau).
 No poden accedir per aquesta via
 • els estudiants titulats, en disposició d'obtenir el títol o pendents de superar només el TFG; ni els que volen simultaniejar estudis, o cursar un itinerari conduent a una doble titulació.
 • Tampoc poden ser admesos els estudiants de grau de la UPC als quals resta per superar únicament el TFG ni els procedents d'altres universitats o plans antics als quals els quedi per superar, un cop realitzat el reconeixement, menys de 60 ECTS del Grau en Matemàtiques.

En tots aquests casos s'ha d'obtenir plaça pel procés de preinscripció universitària de la Generalitat.

Nombre de places per al Grau de Matemàtiques

4 places pel Q1 i 2 places pel Q2

Criteris d’assignació

 • Estudis que pertanyen a la mateixa branca de coneixement.

 • Ponderació dels expedients acadèmics dels estudiants.

Procediment de sol·licitud  NOVETAT

Aquest tràmit s’ha de fer mitjançant la instància a la seu electrònica de la UPC:

https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Sol-licitud_acces_directe_estudis_UPC_per_canvi_estudis_centre_universitat

IMPORTANT (per tenir-ho preparat en fer la instància):  

S’ha d'annexar la documentació següent:

 • L'imprès de sol·licitud
 • Còpia del DNI / NIE / Passaport
 • Certificació acadèmica personal(1) (excepte si la titulació d'origen és de la UPC)
 • Pla d'estudis i programes de les assignatures, publicats pel centre corresponent.
 • Certificat B2 català/castellà (només estudiants estrangers)

 (1) En el cas que la certificació no tingui signatura electrònica ni codi segur de verificació (CSV), caldrà aportar original o fotocòpia compulsada abans de la matrícula.

Un cop validada la sol·licitud i la documentació per l’FME, es generarà la taxa corresponent a l’estudi de reconeixements/convalidacions. La secretaria del centre () contactarà amb la persona interessada amb les instruccions corresponents per fer el pagament.

L'objectiu de l'estudi previ de reconeixement de crèdits/convalidacions és verificar que es compleixen els requisits per accedir al grau per aquesta via d'accés. La resolució respecte al número de crèdits que es podrien reconèixer/convalidar no implica l'accés als estudis, és de caràcter informatiu i serà requisit per a la resolució de l'accés per canvi d'estudis.

Calendari

Consultar el calendari.

Admesos

Llista d'admesos al Grau en Matemàtiques 2023-2024 (Q1)

Llista d'admesos al Grau en Matemàtiques 2023-2024 (Q2)

 Contacte

Si després d’haver llegit aquesta pàgina encara tens dubtes, contacta’ns a través de a través de l'eina DEMANA de Gestió Acadèmica de la nostra facultat. Selecciona el tipus de tràmit Accés – Altres dubtes.