Vés al contingut (premeu Retorn)

FAQ Outgoing

Preguntes freqüents dels estudiants de mobilitat Outgoing

   Sol·licitud

   Quin criteri s’utilitza per a l’assignació de places?

     Les places s’assignen seguint l’ordre de prioritat establert per l’estudiant. Si hi ha més estudiants interessats en una opció que places disponibles es dóna prioritat als expedients amb millor nota mitjana, en relació amb la mitjana de la titulació dels 3 últims cursos. En alguns casos també es consulta a la universitat destí la possibilitat d’ampliar el nombre de places.

      

     Cal acreditar el nivell d’un idioma per poder optar a una plaça?

     Tot i que a l’FME no us sol·licitem cap certificació d’idioma, heu d’acomplir els requeriments d’idioma que estableixi la universitat de destí. Hi ha algunes universitats que demanen un certificat C1 d’anglès, per exemple, o d’altres recomanen un nivell determinat però no sol·liciten cap acreditació. En qualsevol cas, heu de consultar els requeriments del centre de destí al respecte, i acomplir-los.

      

     Beques

     Quines beques puc demanar?

     A la següent pàgina web del Servei de Gestió Acadèmica trobareu tota la informació relativa a les beques associades a estades de mobilitat a les quals podeu optar com a estudiants.

     https://www.upc.edu/sga/ca/Beques/BequesMobilitat

     El nombre de beques i la quantia a la qual podreu aspirar dependrà del programa de mobilitat que trieu i la durada de l’estada.

      

     Quin és el nombre mínim i màxim de crèdits que puc fer durant la mobilitat per tal de poder optar a la beca MECD?

     El mínim de crèdits que caldrà matricular si es vol optar a ser beneficiari de la beca general del Ministeri d’Educació i Formació Professional són 30 crèdits anuals. Tanmateix amb aquesta quantia només es pot optar a la beca per matrícula parcial, que té una dotació econòmica reduïda. Per tal d’optar a la quantia total cal matricular un mínim de 60 crèdits. El màxim de crèdits que es poden matricular en un curs acadèmic són el 120% del nombre de crèdits que consti al pla d’estudis. No obstant, cal revisar els requisits específics de cada convocatòria, ja que aquests poden variar amb els anys. 

      

     Quin és el nombre mínim i màxim de crèdits que puc fer durant la mobilitat per tal de poder optar a la beca Erasmus+?

     Respecte a la beca Erasmus+ al següent enllaç trobareu tota la informació sobre els requisits de crèdits mínims de matrícula:

     https://www.upc.edu/sga/ca/Beques/BequesMobilitat/ErasmusSMSKA103_Folder_19-20/RequisitsMatricula

      

     Quina és la durada màxima que pot tenir una mobilitat en el programa Erasmus?

     L'estada pot tenir una durada de fins a 360 dies per cicle, és a dir, si es vol fer una mobilitat durant el màster, es disposarà de 360 dies independentment de si s'ha fet una mobilitat durant el grau. A més, aquest total de dies només inclou intercanvis Erasmus. Es poden fer estades dins d'altres programes malgrat que el còmput total superi el màxim. D'altra banda, si l'estada és d'un quadrimestre, el màxim és de 210 dies. Quant a la durada mínima, aquesta és de 90 dies per estudis i 60 per pràctiques.

      

     Quan es cobra la beca Erasmus+? I la beca Santander Erasmus?

     Per consultar els períodes aproximats de pagament heu de consultar les convocatòries de les respectives beques a https://www.upc.edu/sga/ca/Beques/BequesMobilitat. Cada any (cada convocatòria) poden variar. Tanmateix es pot anar comprovant l’estat del pagament a la e-secretaria a l’apartat de Mobilitat>Estada de mobilitat>Ajuts. El pagament es realitza en 2 fraccions, una primera del 70% de la quantia total de l’ajut i una segona del 30% un cop acabada la mobilitat. En ambdós casos l’abonament es farà si, i només si, s’han presentat i validat tots els documents necessaris i requerits fins al moment. En el cas de l’ajut Santander Erasmus+, aquest es realitzarà simultàniament amb el primer pagament de la beca Erasmus+.

      

     Què són els tests inicial i final d’idiomes i l’enquesta de satisfacció? Cal que els ompli?

     En el cas de la beca Erasmus+, és obligatòria la realització de dos tests d’idiomes, un abans i un altre després de l’estada. Un cop finalitzada l’estada també rebreu una enquesta que caldrà que ompliu. La realització de tots aquests procediments dins el termini establert són requisits per l’obtenció de la dotació econòmica de la beca.

      

     Treball de Final d'Estudis (TFE)

     Puc fer el Treball de Fi d’Estudis (TFG/TFM) de mobilitat Erasmus? A través de la modalitat Erasmus+ Estudis o Pràctiques?

     Si en la teva estada de mobilitat vols fer el TFE i assignatures, la única modalitat que pots triar és l’Erasmus+ Estudis. En aquest cas, la defensa del TFE es farà a la universitat de destí.

     Si només vols preparar el TFE en la teva estada de mobilitat, sense assignatures (amb un professor/a que prèviament t’haurà acceptat per estar al seu laboratori, i/o treballar amb ell/a el TFE...), la modalitat que has de triar és l’Erasmus+ Pràctiques. En aquest cas, al finalitzar l’estada faràs la defensa del projecte a l’FME. Amb un Erasmus+ Pràctiques no tindràs cap certificat de notes de la universitat de destí, només un certificat d’estada.

      

     Si faig el TFG/TFM fora necessito un tutor/a de l’Escola?

     Sí, necessites un tutor/a a la universitat de fora, i també un tutor/a a l’FME.

      

     Learning Agreement for Studies i Precompromís de Mobilitat

     Com he d’omplir els documents Precompromís de Mobilitat i Learning Agreement for studies?

     El Precompromís de Mobilitat i el Learning Agreement for studies en especial, són els documents més importants a l’hora de fer els tràmits corresponents a l’estada de mobilitat, per això cal omplir-los de forma correcta i fer-hi constar totes les signatures corresponents. Quant al Precompromís trobareu les instruccions per omplir-lo a la segona pàgina del document, llegiu-vos bé aquesta informació. Respecte al Learning Agreement, el document conté notes a peu de pàgina que aclareixen el contingut de certs camps. També és molt important omplir els documents de Modificació si es fa algun canvi en les assignatures durant l’estada.

      

     Què he de fer si les assignatures que acabo cursant són diferents de les que vaig posar al Learning Agreement i al Precompromís?

     Qualsevol canvi en la tria d’assignatures a cursar a la universitat de destí un cop iniciada la mobilitat s’ha de formalitzar omplint els documents Modification of Learning Agreement i Modificació del Precompromís, i fent-los signar a totes les parts implicades. Al següent link podreu veure i descarregar els documents esmentats:

     Programa Erasmus+: https://fme.upc.edu/ca/estudis/mobilitat/socrates-erasmus#documentacio

     Altres programes: https://fme.upc.edu/ca/estudis/mobilitat/socrates-erasmus#6--documentaci--programes-de-mobilitat-fora-d-europa

      

     Quins són els terminis per presentar la documentació de mobilitat?

     Un cop es publica la convocatòria de mobilitat d’un curs, es publica el calendari amb tots els terminis de presentació de documents necessaris i les dates de les reunions informatives. Podreu trobar el calendari seguint el següent link:

     https://fme.upc.edu/ca/estudis/mobilitat/socrates-erasmus#Calendari

      

     Si el model de Learning Agreement de la meva universitat de destí és diferent del de la FME els he d'omplir els dos?

     Sí. Cal omplir-los els dos encara que siguin similars, ja que la FME requereix tenir un mateix model per a tothom.

      

     Matrícula/Reconeixement de crèdits

     Cal que fagi la matrícula a la FME?

     Sí. La matrícula es farà el dia i hora que t’apareguin a la e-secretaria. Si durant la mobilitat curses únicament assignatures podràs realitzar la matrícula d’una bossa de crèdits corresponents al nombre de crèdits que hagis especificat al Precompromís, si també realitzes el Treball de Fi d'Estudis l'hauràs de matricular a part. El reconeixement de les assignatures i del TFE cursats fora es farà una vegada presentis el Transcript of Records original un cop acabada la mobilitat.

      

     Puc reconèixer assignatures obligatòries de la meva titulació, a partir de les assignatures que faci de mobilitat? 

     Sí, tot i que és una excepció. La norma és anar a fer assignatures optatives, que facilita el reconeixement de crèdits a l'FME. Tot i això, excepcionalment, es podrà autoritzar la realització de fins a 15 crèdits obligatoris per la mobilitat anual o 10 en cas d’una estada quadrimestral. En aquest cas, els crèdits que es fan a la universitat de destí sí que es reconeixen per crèdits de tipus obligatori a la FME. Cal tenir en compte que, en cas que 2 assignatures de la universitat de destí serveixin per reconèixer una assignatura obligatòria de l'FME, si se suspèn una d'aquestes dues assignatures a la universitat de destí, el reconeixement de l'assignatura obligatòria no es podrà fer, i aquesta obligatòria constarà com a suspesa a l'expedient de notes. Quan es torni a matricular aquesta assignatura, es pagaran els crèdits com a 2a matrícula.

      

     Puc reconèixer crèdits per la realització d’activitats esportives o de cursos d’idiomes durant la mobilitat?

     El pla d’estudis dels màsters de la FME, tant MAMME com MESIO, no contempla el reconeixement de crèdits per a realització d’activitats extraacadèmiques com cursos d’idiomes o esports. En el cas del Grau en Matemàtiques es poden reconèixer fins a 6 ETCS tal com detalla l’apartat 4.1.6 de la Normativa Acadèmica dels estudis de Grau i Màster 2019-2020.

     https://www.upc.edu/sga/ca/shared/fitxers-normatives/NormativesAcademiques/NAGRAMA/2019-2020-nagrama.pdf

      

     Puc matricular més crèdits dels que em queden per acabar la titulació?

     Sempre que els estudiants no hagin completat la totalitat dels crèdits del pla d’estudis, podran matricular més crèdits optatius dels establerts en el pla d’estudis corresponent, fins a un màxim de 18 ECTS en els estudis de grau o d’un 10 % dels crèdits en els estudis de màster, prèvia autorització del centre, en especial per poder completar determinats itineraris formatius o per permetre l’assoliment de competències lingüístiques. Aquests crèdits addicionals s’han de tenir en compte en la ponderació dels expedients i en el càlcul de la nota global dels titulats i titulades.

      

     Altres

     És necessari fer-se la Targeta Sanitària Europea per marxar de mobilitat?

     No es requereix però és molt recomanable, ja que és una targeta gratuïta de fàcil tramitació que dóna accés a la sanitat pública del país on facis la mobilitat. Trobareu més informació sobre com sol·licitar-la a la següent pàgina web:

     http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Inicio

      

     Cal que contracti l’assegurança Oncampus si tinc ja la Targeta Sanitària Europea?

     Sí, aquesta assegurança és obligatòria per a tots els programes i modalitats de mobilitat. Si penses marxar de mobilitat abans de la matrícula de l’FME, contracta-la online abans de marxar i penja el comprovant i la pòlissa a la teva e-Secretaria.

     Si la teva estada de mobilitat comença després de la matrícula de l’FME, no cal que la contractis pel teu compte, quan facis la matrícula se t’abonarà l’assegurança Oncampus.

     Per a més informació consulteu:

     https://fme.upc.edu/ca/estudis/mobilitat/socrates-erasmus#assegurances

      

     (Darrera actualització: 11/06/2020)