Comparteix:

Documentació

Seguidament trobareu un llistat detallat de la documentació necessària per marxar a fer una estada de mobilitat fora d'Espanya i en quins períodes és requerida.

 

 

 

Erasmus + Erasmus+

Abans de marxar:

 • Proposta de precompromís: Document amb efectes de l'FME. Primer document en què hi consten: les assignatures a la Universitat de destí, les assignatures o nombre de crèdits a reconèixer a l'FME un cop superades i les assignatures (si és el cas) que voleu cursar a l'FME. L'estudiant haurà d'entregar el document signat per ell/a i per el/la Cap d'estudis o Coordinador/a de màster, a través de l'eina DEMANA.

 • Learning Agreement for studies: Document amb efectes interuniversitaris. Relació d'assignatures a cursar a la Universitat de destí i el seu reconeixement a l'FME una vegada superades. Tots els estudiants hauran de completar tots els apartats del learning agreement a la vostra e-Secretaria, a l'apartat Mobilitat > Learning agreement.
  Si la vostra universitat de destí forma part del programa Erasmus Without Papers (cal preguntar-ho al responsable de relacions internacionals d'allà), el vostre learning es processarà internament  a través de l'e-Secretaria. Totes les parts han de signar el document.
  Si la vostra universitat de destí NO forma part d'Erasmus Without Papers, haureu de descarregar el document de learning agreement de l'e-Secretaria un cop validat per nosaltres i enviar-lo per correu a la universitat de destí per tal que el signi. Posteriorment, heu de pujar el document amb les tres signatures a Mobilitat > Estada de mobilitat > Documentació > Learning agreement per tal que l'FME el validi. Consultar el calendari de mobilitat al respecte.

  • Training Agreement: En cas de fer Erasmus Pràctiques, no cal fer Learning Agreement sinó Training Agreement, utilitzeu la plantilla.
 • Completar el procés d'aplicació propi de la universitat de destí. S'han de tenir en compte les dates i terminis de cada universitat, que poden ser molt ajustats en alguns casos. És molt important consultar els requeriments de cada universitat a la seva pàgina web, amb la màxima antelació possible (requeriments d'idioma, ...).

 • Acord financer: Document que us acredita com a estudiants que marxen sota el programa Erasmus+.

  Com signar el document:

  • El document apareixerà al vostre portafirmes UPC. Us arribarà una notificació al correu. L'haureu de signar seguint el procediment del portal. A continuació el signarà el vicedegà de relacions internacionals. Finalment apareixerà el document amb les dues signatures a la vostra e-Secretaria validat i el podreu descarregar.
 • Ordre SEPA: L'ordre de domiciliació bancària SEPA és única per a totes les gestions que impliquin un càrrec en el compte associat a l'estudiant. És a dir, s'utilitzarà tant per al pagament fraccionat de la matrícula, el pagament de matrícula per denegació de beca i pel reintegrament d'ajuts de mobilitat si s'escau. Les dades bancàries s'introdueixen a l'e-Secretaria a l'apartat: Les meves dades > Comptes bancaris, després es descarrega el document, s'imprimeix i es signa, i es penja signat a l'e-Secretaria. Si tens domiciliada la matrícula ja tindrem aquest document i per tant no hauràs de seguir aquest pas. Podeu trobar més informació en aquest apartat del web de l'SGA. 

 • Omplir dades bancàries on es vol rebre l'ajut Erasmus: Cal omplir-les a l'e-Secretaria a l'apartat: Mobilitat > Estada de mobilitat.

 • Assegurança obligatòria: Consultar l'apartat Assegurances de viatge.

 • Targeta Sanitària Europea: Cal demanar-la per a estades dins la Unió Europea. Pots fer-ho de manera online i gratuïta a través d'aquest enllaç.

 • Matrícula FME - UPC: L'estudiantat que marxa de mobilitat s’ha de matricular a través de l'e-Secretaria en el mateix període que la resta d’estudiants (consultar dates i horaris de matrícula), tantes vegades com quadrimestres duri l'estada. Els estudiants que marxen només el primer quadrimestre han de matricular-se de les assignatures del segon quadrimestre en el mateix període (febrer) que la resta d’estudiants, tot i que encara no s'hagi finalitzat l'estada de mobilitat.

 • Test d'idiomes: L'estudiant rebrà les instruccions per e-mail. No és obligatori, però sí recomanable. Només serveix per interès de l'estudiant.

 

Durant l'estada:

 • Certificat d'incorporació (Certificate of arrival): L'ha de signar físicament la vostra universitat de destí i mostrarà la data en què oficialment inicieu la vostra mobilitat. El document el podreu descarrear de la vostra e-Secretaria a l'apartat Mobilitat > Estada de Mobilitat > Documentació. Caldrà que el pengeu signat a la vostra e-Secretaria a l'apartat Mobilitat > Estada de Mobilitat > Documentació > Certificat d'incorporació.

 • Modificació del precompromís: Modificacions per a l'FME de les assignatures a cursar durant l'estada de mobilitat. Ha d'estar signat tant per l'estudiant com pel/per la cap d'estudis. Es podrà lliurar a través de l'eina DEMANA.

 • Modificació del Learning Agreement for studies: Modificacions respecte de la versió inicial de Learning Agreement.
  Si la vostra universitat de destí forma part del programa Erasmus Without Papers, les modificacions es faran novament des de l'e-Secretaria i haurà de ser validat per l'FME i per la universitat de destí.
  Si la vostra universitat de destí NO forma part d'Erasmus Without Papers, caldrà utilitzar aquesta plantilla per fer constar les modificacions respecte del Learning Agreement inicial. Seguidament, l'estudiant envia el document amb la seva signatura a través de l'eina DEMANA de Gestió Acadèmica de la nostra facultat, seleccionant el tipus de tràmit Mobilitat Outgoing / Abans de marxar. Quan l'FME el signi, l'estudiant ha d'aconseguir la signatura de la universitat de destí i penjar-lo signat per totes les parts a l'e-Secretaria, a l'apartat de Mobilitat > Estada de Mobilitat > Documentació. Consultar el calendari de mobilitat al respecte.

 • Matrícula a la universitat de destí: L'estudiantat que marxa de mobilitat s’ha de matricular a la UPC però també quan arriba a la universitat de destí, a cost 0.

  

Al tornar:

 • Certificat d'estada: És la part complementària del certificat d'incorporació. L'haurà de signar la vostra universitat de destí i reflectirà la data en què oficialment heu acabat la vostra estada de mobilitat. El document el podreu descarrear de la vostra e-Secretaria a l'apartat Mobilitat > Estada de Mobilitat > Documentació. Quan finalitzeu l'estada caldrà que l'afegiu a la vostra e-Secretaria (Mobilitat > Estada de Mobilitat > Documentació > Certificat d'estada)

  Atenció! No acceptarem cap certificat que tingui la data de fi d'estada posterior a la data de signatura del certificat

 • Transcript of records o document equivalent: Informació relativa al rendiment acadèmic de l'estada, cal que la Universitat de destí ens l'enviï (pot fer-ho per email a ) o bé que l'estudiant ens porti l'original en mà. La data límit per entregar el Transcript of records a la nostra Secretaria és el 30 de setembre.

 • Informe final de l'estudiant: Es tracta d'una enquesta en format electrònic que haureu de completar obligatòriament una vegada finalitzada l'estada. L'estudiant rebrà un correu electrònic amb les indicacions pertinents. 

 

Mobilitat fora d'Europa Suïssa Regne Unit Amèrica Llatina Xina

Abans de marxar:

 • Proposta de precompromís: Document amb efectes de l'FME. Primer document en què hi consten: les assignatures a la Universitat de destí, les assignatures o nombre de crèdits a reconèixer a l'FME un cop superades i les assignatures (si és el cas) que voleu cursar a l'FME. L'estudiant haurà d'entregar el document signat per ell/la i per el/la Cap d'estudis o Coordinador/a de màster, a través de l'eina DEMANA.

 • Learning Agreement for studies: Document amb efectes interuniversitaris. Relació d'assignatures a cursar a la Universitat de destí i el seu reconeixement a la FME un cop superades. Primer s'envia degudament omplert i signat per l'estudiant a través de l'eina DEMANA de Gestió Acadèmica de la nostra facultat, seleccionant el tipus de tràmit Mobilitat Outgoing / Abans de marxar. Quan l'FME el signi, l'estudiant ha d'aconseguir la signatura de la universitat de destí i penjar-lo signat per totes les parts a l'e-Secretaria, a l'apartat de Mobilitat > Estada de Mobilitat > Documentació. Consultar el calendari de mobilitat al respecte.

  • Training Agreement: En cas de fer pràctiques, no cal fer Learning Agreement sinó Training Agreement.
 • Completar el procés d'aplicació propi de la universitat de destí. S'han de tenir en compte les dates i terminis de cada universitat, que poden ser molt ajustats en alguns casos. És molt important consultar els requeriments de cada universitat a la seva pàgina web, amb la màxima antelació possible (requeriments d'idioma, ...).

 • Credencial de mobilitat: Document que us acredita com a estudiant de mobilitat.

  Com signar el document:

  • El document apareixerà al vostre portafirmes UPC. Us arribarà una notificació al correu. L'haureu de signar seguint el procediment del portal. A continuació el signarà el vicedegà de relacions internacionals. Finalment apareixerà el document amb les dues signatures a la vostra e-Secretaria validat i el podreu descarregar.
 • Assegurança obligatòria: Consultar l'apartat Assegurances de viatge.

 • Matrícula FME - UPC: L'estudiantat que marxa de mobilitat s’ha de matricular a través de l'e-Secretaria en el mateix període que la resta d’estudiants (consultar dates i horaris de matrícula), tantes vegades com quadrimestres duri l'estada. Els estudiants que marxen només el primer quadrimestre han de matricular-se de les assignatures del segon quadrimestre en el mateix període (febrer) que la resta d’estudiants, tot i que encara no s'hagi finalitzat l'estada de mobilitat.

 

Durant l'estada:

 • Modificació del Precompromís: Modificacions per a l'FME de les assignatures a cursar durant l'estada de mobilitat. Ha d'estar signat tant per l'estudiant com pel cap d'estudis. Es podrà lliurar a través de l'eina DEMANA.

 • Modificació del Learning Agreement for studiesModificacions de les assignatures del Learning Agreement inicial. Primer s'envia signat per l'estudiant a través de l'eina DEMANA de Gestió Acadèmica de la nostra facultat, seleccionant el tipus de tràmit Mobilitat Outgoing / Abans de marxar. Quan l'FME el signi, l'estudiant ha d'aconseguir la signatura de la universitat de destí, i penjar-lo signat per totes les parts a l'e-Secretaria, a l'apartat de Mobilitat > Estada de Mobilitat > Documentació. Consultar el calendari de mobilitat al respecte.

 

Al tornar:

 • Certificat d'estada: És la part complementària del certificat d'incorporació. L'haurà de signar la vostra universitat de destí i reflectirà la data en què oficialment heu acabat la vostra estada de mobilitat. Quan finalitzeu l'estada caldrà que l'afegiu a la vostra e-Secretaria (Mobilitat > Estada de Mobilitat > Documentació > Certificat d'estada)

  Atenció! No acceptarem cap certificat que tingui la data de fi d'estada posterior a la data de signatura del certificat

 • Transcript of records o document equivalent: Informació relativa al rendiment acadèmic de l'estada, cal que la Universitat de destí ens l'enviï (pot fer-ho per email a ) o bé que l'estudiant ens porti l'original en mà. La data límit per entregar el Transcript of records a la nostra Secretaria és el 30 de setembre.