Comparteix:

Igualtat, inclusió i equitat a l'FME-UPC

La UPC treballa per la igualtat, la inclusió i l'equitat de tots els seus membres i és per això que ha creat sengles plataformes de treball i coordinació dins de la UPC.

IGUALTAT A LA UPC

Cada centre docent té assignat Responsable d'igualtat, membre de l'equip directiu del centre. El/la Responsable d'igualtat és la persona de referència al seu centre docent per les qüestions relacionades amb la igualtat de gènere. Al Manual d'acollida de responsables d'Igualtat s'hi detallen els objectius, funcions, eines i altra informació relacionada amb aquest àmbit.

La coordinadora del tema d'igualtat a l'FME és la professora Mari Paz Linares, vicedegana d'Igualtat, Inclusió i Equitat de l'FME vd.igualtat.fme@upc.edu

La persona de contacte del PAS és la Mireia Ribera mireia.ribera.mitjans@upc.edu

INCLUSIÓ i EQUITAT A LA UPC

Com en el cas anterior, cada centre docent té assignat un Responsable d'inclusió (RIC), membre de l'equip directiu del centre, que acostuma a coincidir en la mateixa persona responsable del Pla d’acció tutorial del centre. La seva funció és assegurar que l'estudiantat rebi la informació sobre el pla d'inclusió i vetlli pel seu acompliment.

El coordinador del tema d'inclusió-equitat a l'FME és el professor Jesús Fernández, cap d'estudis del grau en Matemàtiques .

La persona de contacte del PAS és en Jaume Fusté: Jaume.fuste@upc.edu