Vés al contingut (premeu Retorn)

Fitxa de materia 5

Nom de la matèria:  Gestió d'Actius
Crèdits ECTS:   4
Equip docent:

-          Gerard Alba

-          Xavier Noguerola

-          Imma Peña

-          Josep Salva

Resum de continguts:

En aquesta matèria abordem la teoria clàssica de carteres d'actius i s'introdueixen tècniques quantitatives actuals per a la gestió de carteres d'inversió. Com a suport es considera també un mòdul relacionat amb la volatilitat. Aquesta és un paràmetre d'importància cabdal en diferents àmbits dels mercats financers: des dels instruments derivats i els derivats de crèdit, la gestió de carteres, a l'anàlisi de riscos i per això s'aprofundeix en el seu càlcul i modelització.

 

Continguts:

 

     a) Volatilitat i Correlació

           1. Introducció. Aplicacions de la Volatilitat i la Correlació

           2. Volatilitat Històrica

           3. Volatilitat Implícita

               3.1 Skew i Estructura Temporal. Cons de Volatilitat

               3.2 Models de Volatilitat: EWMA, GARCH, Heston

               3.3 Trading de Volatilitat

           4. Correlació

               4.1 Correlació Implicita

               4.2 Copulas

               4.3 Trading de Correlació

 

     b) Gestió de Carteres

           1.  Carteres Optimals i Asset Allocation: Models Discrets de Mitja i Variança. Stocks en Models

                d'un Període. Frontera Eficient de Markowitz

           2.  Models d'equilibri. Models de Sharpe i Tobin. Models de Mercat de Capitals: CAPT i APT;             

                Càlcul de Carteres Optimals. Optimització amb Restriccions, Límits Màxims, Costos de                  

                Transacció, Drawdowns. Funcions d'Utilitat. Optimització respecte a un Benchmark. Cistelles   

                Reduïdes

           3.  Models Bayesians. Model de Black-Litterman

           4.  Models Continus. Model de Merton. Optimització amb Restriccions

           5.  Atribució de Resultats

           6.  Les Institucions d'Inversió Col·lectiva. Societats Gestores. Vehicles d'Inverisó: Fons d'Inversió

                i Societats d'Inversió. Normes regulatòries. Valoració i Valor Liquidatiu    

Bibliografia:

-          R. Rebonato. Volatility and Correlation: The Perfect Hedger and the Fox.

-          Material de classe.