Comparteix:

Criteris de valoració dels treballs presentats

La participació en el concurs consisteix en el lliurament de:

 • L'informe escrit inclosa la portada (document de Word o similar, amb una extensió d'unes 20 pàgines)
 • La portada del treball per separat (recomanem una portada una mica vistosa, en format JPG Icona_Nou, per poder fer un recull audiovisual en l'acte de lliurament dels premis)
 • I d'un document amb format de presentació (Power Point o similar) que serveixi de suport a l'eventual presentació en públic del treball (amb una durada d’uns 15 minuts de durada).


A l'informe (i també a la presentació) s'han d'especificar

 1. L'objectiu de l'estudi,
 2. La manera com es porta a terme la recollida de les dades (segons el cas: disseny de l'enquesta i elecció dels individus enquestats, disseny i desenvolupament l'experiment, referència a la font de les dades i explicació del significat d'aquestes),
 3. La descripció i anàlisi de les dades,
 4. Els resultats obtinguts i
 5. Les conclusions de l'estudi.
Criteris de valoració dels treballs presentats

El Jurat valorarà especialment:

 • L'originalitat del tema escollit.
 • La claredat amb què s'especifica l'objectiu del treball.
 • L'aplicació de l'estadística en el disseny la recollida de dades.
 • La correcta descripció estadística de les dades.
 • L’anàlisi estadística de resultats.
 • Les conclusions del treball, d'acord amb els objectius d'aquest.
 • L’anàlisi crítica del treball desenvolupat (què es podria haver fet millor?) i possibles extensions d'aquest.
 • L'informe final (redacció, estructura, elecció apropiada de taules i gràfics, etc.)
 • El fitxer de la presentació.