Vés al contingut (premeu Retorn)

Pràctiques curriculars

 • Pràctiques curriculars:
 1. S’han de fer un mínim de 360 h de pràctiques en un sol conveni.
 2. Es matricula una borsa de crèdits optatius de 12 ECTS per "pràctiques externes", que no són fraccionables.
 3. Només es poden matricular aquests crèdits una vegada durant la carrera.
 4. Excepcionalment, els estudiants que estan finalitzant els seus estudis i els falta superar menys de 12 crèdits optatius per titular-se, poden matricular només els crèdits que tenen pendents de superar.
 5. La matrícula d'aquests crèdits està oberta permanentment i es pot fer en qualsevol moment del curs.
 6. En un màxim de 15 dies després de la finalització del conveni, el tutor de l'entitat col·laboradora i l'estudiant complimenten, signen i envien els originals dels seus informes finals (annexos 2B i 3B respectivament) a la Unitat de Relacions Laborals, que els farà arribar al tutor acadèmic. Els informes es complimenten individualment.
 7. Es portarà a terme una sessió de pòsters en la que els/les estudiants mostrareu la feina feta a l'empresa. El període pels convenis que s'iniciïn durant el curs 2020-21 (convenis a partir del 16 de setembre) és el següent:

Per a pràctiques que finalitzin

Període de la sessió de pòsters
Abans de l'1 de març Del 3 al 17 de febrer
Abans de l'1 d'agost

Del 16 al 26 de juny

Abans del 16 de setembre

Del 14 al 28 de setembre

 La qualificació de les pràctiques serà sobre 10 i la farà el/la professor/a tutor/a de la UPC, atesos els següents aspectes:

 • Informe del/de la tutor/a de l’empresa.
 • Informe de l’estudiant.
 • Pòster (claredat, estructuració, redacció, coherència...).
 • Presentació oral (ordenació, síntesi, claredat,...).
 • Resposta a les preguntes.
 • Valoració global del treball (coneixement adquirits, objectius aconseguits respecte dels proposats, continguts       matemàtics, dificultat i nivell, aplicació dels coneixements previs adquirits durant els estudis del Grau).
La normativa sobre avaluació de les pràctiques curriculars, la trobeu a l'apartat de Marc legal
 • Pràctiques curriculars vinculades al TFG:
 1. Els crèdits del TFG han d’estar matriculats quan se signa el conveni de cooperació educativa. Aquesta matrícula és suficient i no és necessari matricular la borsa de 12 crèdits optatius.
 2. El projecte formatiu i el de realització del TFG són coincidents.
 3. La pràctica està tutoritzada pel director/a del TFG.
 4. En el total d'hores de pràctiques han d'estar incloses les hores de dedicació de l'estudiant al TFG a l'empresa.
 5. El màxim d'hores de pràctiques totals es poden superar fins a 225 h més.
 6. No és necessari presentar cap informe.

 

____________________________________________

Tel. (+34) 934015921