Comparteix:

Convalidacions/Reconeixements

Normativa acadèmica

Poden sol·licitar l'estudi de reconeixement de crèdits per estudis universitaris:

  • Estudiants que ja han estat admesos al centre.
  • Estudiants que volen accedir a uns estudis via reconeixement d'un mínim de 30 crèdits ECTS

Consulteu el punt 4 de la normativa acadèmica dels estudis de grau i màster.

Per reconèixer els cursos de la Summer School només cal presentar l’imprès de sol·licitud que trobareu més avall. Més informació a https://mesioupcub.masters.upc.edu/en/xvii-summer-school-2024

Procediment de sol·licitud  NOVETAT

Fes la sol·licitud dins el termini establert a través de la Seu Electrònica de la UPC: https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Sol-licitud_reconeixement_convalidacions_assignatures. Segueix les instruccions. Recorda adjuntar la documentació requerida:

  • L'imprès de sol·licitud
  • Certificació acadèmica personal(1) (excepte si la titulació d'origen és de la UPC)
  • Pla d'estudis i programes de les assignatures, publicats pel centre corresponent (excepte si la titulació d'origen és FME)

 (1) En el cas que la certificació no tingui signatura electrònica ni codi segur de verificació (CSV), caldrà aportar original o fotocòpia compulsada abans de la matrícula.

Un cop validada la sol·licitud i la documentació per l’FME, es generarà la taxa corresponent a l’estudi de reconeixements/convalidacions. La secretaria del centre contactarà amb la persona interessada a través de l'eina Demana amb les instruccions corresponents per fer el pagament.

Matrícula i incorporació dels crèdits a l'expedient

Les assignatures reconegudes/convalidades es podran matricular en el període ordinari de matrícula següent a la sol·licitud. Es pot sol·licitar avançar la matrícula en els casos en que siguin els darrers crèdits per finalitzar els estudis, en el mateix imprès de sol·licitud. Un cop abonat l'import de matrícula s'incorporen els crèdits convalidats a l'expedient.

Contacte

Si després d’haver llegit aquesta pàgina encara tens dubtes, contacta’ns a través de a través de l'eina DEMANA de Gestió Acadèmica de la nostra facultat. Selecciona el tipus de tràmit Reconeixements – Altres dubtes.