Comparteix:

Crida per a l'assignació temporal de despatxos de l’Edifici U al professorat amb docència de titulacions FME - 1Q curs 2024-2025.

11/07/2024

La petició s'ha de fer a través d'un formulari google forms i el termini de sol·licitud acaba el 12 de juliol de 2024

mb l'objectiu d'oferir espais de treball a professorat que té una elevada càrrega docent a l'FME i també per dinamitzar la vida acadèmica i incrementar la presència de PDI a la Facultat, s'obre la convocatòria per l'ocupació de despatxos al 1r pis de l'FME per al 1Q del curs 2024-2025. Per aquest període s'ofereixen sis espais per a ocupar.

Requisits a valorar:  

  • Procedència - distància (PDI de fora de Barcelona...).
  • Càrrega docent del professorat per quadrimestre.
  • Direcció de TFG's i TFM's.
  • Impartició i/o organització de seminaris.
  • Qualsevol altra activitat que dinamitzi la vida acadèmica de l'FME.

Procediment:

  • Les peticions seran per quadrimestre lectiu.
  • Formulari de petició:  enllaç
  • Les peticions es baremaran d'acord amb els requisits exposats i s'elevaran a l'equip directiu per ratificar la decisió.

Dates clau - calendari de la convocatòria 1Q curs 2024-2025:

21 juny 2024: Anunci de la convocatòria i inscripcions obertes                  
  • Mail a tot el professorat FME
  • Notícia al web FME
12 de juliol 2024 a les 15 h: tancament formulari.
17 de juliol 2024: Proposta baremada i ratificació equip directiu.
A partir del 18 de juliol 2024: Comunicació de la resolució a les persones interessades.