Vés al contingut (premeu Retorn)

Pràctiques curriculars

 • Pràctiques curriculars:
 1. S’han de fer un mínim de 360 h de pràctiques en un sol conveni.
 2. Es matricula una borsa de crèdits optatius de 12 ECTS per "pràctiques externes", que no són fraccionables.
 3. Només es poden matricular aquests crèdits una vegada durant la carrera.
 4. Excepcionalment, els estudiants que estan finalitzant els seus estudis i els falta superar menys de 12 crèdits optatius per titular-se, poden matricular només els crèdits que tenen pendents de superar.
 5. La matrícula d'aquests crèdits està oberta permanentment i es pot fer en qualsevol moment del curs.
 6. A l'equador del conveni, el tutor de l'entitat col·laboradora i l'estudiant complimenten, signen i envien els originals dels seus informes intermitjos (annexos 2A i 3A respectivament) a la Unitat de Relacions Laborals, que els farà arribar al tutor acadèmic. Els informes es complimenten individualment.
 7. En un màxim de 15 dies després de la finalització del conveni, el tutor de l'entitat col·laboradora i l'estudiant complimenten, signen i envien els originals dels seus informes finals (annexos 2B i 3B respectivament) a la Unitat de Relacions Laborals, que els farà arribar al tutor acadèmic. Els informes es complimenten individualment.
 8. El tutor acadèmic avalua les pràctiques i la qualificació s'incorpora a l'expedient acadèmic de l'estudiant.
 • Pràctiques curriculars vinculades al TFG:
 1. Els crèdits del TFG han d’estar matriculats quan se signa el conveni de cooperació educativa. Aquesta matrícula és suficient i no és necessari matricular la borsa de 12 crèdits optatius.
 2. El projecte formatiu i el de realització del TFG són coincidents.
 3. La pràctica està tutoritzada pel director/a del TFG.
 4. En el total d'hores de pràctiques han d'estar incloses les hores de dedicació de l'estudiant al TFG a l'empresa.
 5. El màxim d'hores de pràctiques totals es poden superar fins a 225 h més.
 6. No és necessari presentar cap informe.

 

____________________________________________

Tel. (+34) 934010870