Vés al contingut (premeu Retorn)

Presentació

La Facultat de Matemàtiques i Estadística, considera necessari establir un Sistema de garantia  Intern de la Qualitat (SGIQ) que faciliti l‘acreditació dels ensenyaments que imparteix i que permeti, així mateix, garantir un nivell de qualitat en l’oferta formativa i impulsar una cultura de millora contínua.
Aquest sistema de gestió de la qualitat segueix les directrius establertes per les agències de qualitat ANECA, AQU i AGSUG en el seu programa AUDIT i respecta els principis de legalitat i publicitat, transparència i participació.
En el disseny del SGIQ es posa de manifest la implicació i el grau de compromís de l’equip directiu i de tot el personal de l’FME en la qualitat dels programes formatius que el centre imparteix. En aquest sentit, les fites que es volen assolir amb la implantació del SGIQ al centre són els següents:
  • Determinar els criteris de garantia de qualitat, establint estratègies de millora contínua
  • Respondre al compromís de satisfacció de les necessitats i expectatives dels diferents grups d’interès
  • Facilitar el procés d’acreditació de les titulacions implantades
Les funcions principals del sistema de garantia de qualitat són:
  • Desplegar, mantenir i fer el seguiment intern dels processos i procediments associats a les directrius del sistema d'assegurament intern de la qualitat
  • Tenir cura de la implementació i el seguiment de les actuacions previstes per a l'assegurament de la qualitat
  • Proposar la planificació anual del sistema d'assegurament intern de la qualitat i fer-ne el seguiment
  • Elaborar la memòria anual de l'FME
 
L’FME ha obtingut la valoració positiva del Sistema de Garantia Interna de Qualitat en el marc del programa AUDIT, expedit per l’AQU a juny del 2009.
Correu electrònic: 

Dades

Trobareu informació de les dades actualitzades de la Facultat en el context de la Universitat Politècnica de Catalunya a l'enllaç Dades estadístiques i de gestió de la UPC.

Producció científica dels professors de la FME: FUTUR. Portal de la Producció Científica

Accés a WINDDAT: Web d'Indicadors docents per al desenvolupament i anàlisi de les titulacions - AQU