Vés al contingut (premeu Retorn)

Renovació de la Junta de Facultat 2018

Eleccions a Junta de Facultat de l'FME per renovació de tots els seus membres novembre 2018

27 de novembre de 2018 d'11 h a 16 h a la sala de juntes de l'FME.

CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS PER A LA RENOVACIÓ DE LA REPRESENTACIÓ DEL PDI, PAS I ESTUDIANTAT DE LA JUNTA DE FACULTAT DE LA FACULTAT DE MATEMÀTIQUES I ESTADÍSTICA (FME)

Atès que la Junta de Facultat és elegida per un període de 2 anys i que el període actual finalitza durant el curs 2018-2019, el degà de l’FME convoca eleccions per a la renovació de la representació del personal docent i investigador (PDI), personal d’administració i serveis (PAS) i estudiantat a la Junta de la Facultat. S’estableix el procediment següent:

1 - Aquest procés electoral es regeix pel reglament electoral de la UPC (aprovat pel Consell de Govern, acord 192/2014), pel reglament de l’FME (aprovat pel Consell de Govern el 8 d’octubre de 2013 / modificació aprovada pel Consell de Govern de 15 de desembre de 2016),  pels Estatuts de la UPC, per la Llei Orgànica d’Universitats (LOU), i per altra normativa que sigui d’aplicació.

2 - El procés electoral s’organitzarà d’acord amb el calendari annex a aquest document.

3 - D’acord amb el reglament de l’FME, són membres nats de la Junta el degà, els vicedegans, el secretari acadèmic, el cap de serveis de gestió i suport, i el delegat dels estudiants. Els membres electius es distribueixen de la manera següent:

 14 representants del PDI-A (professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat) repartits segons els departaments de la manera següent:

-        6 representants del Departament de Matemàtiques

-        4 representants del Departament d’Estadística i Investigació Operativa

-        2 representants del Departament de Ciències de la Computació

-        2 representants de l’agrupació d’altres departaments

  • 1 representant del PDI-B (personal docent i investigador no inclòs en el PDI-A)
  • 3 representants del PAS (personal d’administració i serveis)
  • 3 representants de l’estudiantat EGM de l’FME distribuïts de la manera següent:

-        1 representant dels graus en Matemàtiques

-        1 representant dels graus en Estadística

-        1 representant dels estudiants de màster

4 - La presentació de candidatura pot ser individual o col·lectiva i ha d’estar signada per la persona candidata o persones candidates. Les sol·licituds de candidatura s’han de presentar mitjançant el model normalitzat. Les candidatures es presentaran a la Secretaria Acadèmica de l’FME, ja sigui en paper o per correu electrònic a secretari.academic.fme@upc.edu. Els missatges han de ser enviats des d’una adreça UPC, a excepció dels estudiants d’estudis interuniversitaris que podran enviar el missatge des d’una adreça UPC o UB indistintament.

5 - La difusió de la informació relativa al procés electoral es farà mitjançant el web de la Facultat (www.fme.upc.edu), el taulell d’anuncis i per correu electrònic.

6 - S’ha demanat a Secretaria General de l’UPC l’elaboració del cens actualitzat dels diferents estaments.